การเชื่อมโยงระบบด้วย xHTML และ XML
ปีงบประมาณ   รอบ
Chart.
คลิปข่าวสั้นที่น่าสนใจ
ข่าวกิจกรรม สัมมนา ประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติงาน ระดับสำนักกอง รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของแต่ละสำนัก/กอง
การรับรองคะแนน
กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบ แก้ไขและรับรองข้อมูลที่ถูกประเมินจากแต่ละสำนัก/กอง คะแนนอาจถูกเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ตรวจสอบผลคะแนน
ผลคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว สามารถดูข้อมูลได้ทุกหน่วยงานและค่าคะแนนที่ได้เป็นผลรวมจากทุกตัวชี้วัด
คำถาม-คำตอบ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบบ่อยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ความต้องการของระบบ  | การช่วยเหลือและสนับสนุน |  มาตรฐานของเว็บไซต์ |  ลิขสิทธิ์ของระบบงาน |  ความสำคัญของระบบงาน |  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |   Valid XHTML 1.0 Transitional 
**
**
  

ระบบนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบกับชุดข้อมูลจริง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถขอบัญชีเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ โทร. 2470.
( ปรับปรุงล่าสุด 17/01/54)

How to Password Recovery?

If you have a problem about forgetting your own password, the system can help you for recovery it that has two methods to reach as the following:
1. You can send an email that was registered on the system to administrator (mr.thaweesak@hotmail.com) to solve the problem immediately and the administrator will reply the correct password you as soon as possible.
2. You can call by phone both an internal number or a direct number as the following 02-241-0020 to 29, ext. 2470 and mobile: 089-8115657 to check information by you have to inform your information to the administrator in order to verify in the database such as Fullname, Division, Username, Email and so on as the administrator requests.

คุณต้องการออกจากระบบตอนนี้จริงหรือไม่?