การเชื่อมโยงระบบด้วย xHTML และ XML
การตรวจสอบผลคะแนน ปีงบประมาณ
สำนัก/กอง ประเมินตนเอง ตรวจทาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3.000 -
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4.000 -
สำนักกฎหมายและที่ดิน 3.000 -
กองการเงินและบัญชี 4.000 -
กองแผนงาน 5.000 -
กองพัสดุ 5.000 -
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.000 -
สำนักเครื่องจักรกล 5.000 -
สำนักโครงการขนาดใหญ่ 4.000 -
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 5.000 -
สำนักงานเลขานุการกรม 4.000 -
สำนักบริหารโครงการ 5.000 -
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 3.000 -
สำนักวิจัยและพัฒนา 3.000 -
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 4.000 -
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 3.000 -
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 5.000 -
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.000 -
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 5.000 -
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.000 -

สำนักชลประทาน ประเมินตนเอง ตรวจทาน
สำนักชลประทานที่ 1 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 2 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 3 4.000 -
สำนักชลประทานที่ 4 3.000 -
สำนักชลประทานที่ 5 3.000 -
สำนักชลประทานที่ 6 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 7 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 8 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 9 3.000 -
สำนักชลประทานที่ 10 3.000 -
สำนักชลประทานที่ 11 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 12 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 13 3.000 -
สำนักชลประทานที่ 14 4.000 -
สำนักชลประทานที่ 15 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 16 5.000 -
สำนักชลประทานที่ 17 5.000 -
ความต้องการของระบบ  | การช่วยเหลือและสนับสนุน |  มาตรฐานของเว็บไซต์ |  ลิขสิทธิ์ของระบบงาน |  ความสำคัญของระบบงาน |  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |   Valid XHTML 1.0 Transitional 
**
**
  

ระบบนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบกับชุดข้อมูลจริง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถขอบัญชีเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ โทร. 2470.
( ปรับปรุงล่าสุด 17/01/54)

How to Password Recovery?

If you have a problem about forgetting your own password, the system can help you for recovery it that has two methods to reach as the following:
1. You can send an email that was registered on the system to administrator (mr.thaweesak@hotmail.com) to solve the problem immediately and the administrator will reply the correct password you as soon as possible.
2. You can call by phone both an internal number or a direct number as the following 02-241-0020 to 29, ext. 2470 and mobile: 089-8115657 to check information by you have to inform your information to the administrator in order to verify in the database such as Fullname, Division, Username, Email and so on as the administrator requests.

คุณต้องการออกจากระบบตอนนี้จริงหรือไม่?