แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๑๖ เป้าประสงค์ ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ชป01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ชป02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ชป03 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ชป04 : จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (ไร่)
ชป05 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร)
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ ชป06 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ชป07 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ ชป08 : ร้อยละของผู้ใช้นํ้าในเขตพื้นที่การชลประทานที่พอใจต่อการบริหารจัดการนํ้า
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ชป09 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้มาตรฐาน
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ชป10 : ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัย ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน ชป11 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคาร ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
  ชป11.1: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ ชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน
  ชป11.2: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
  ชป11.3: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนงาน
  ชป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
  ชป11.5: ร้อยละของงานการก่อสร้างงาน จัดรูปที่ดินตามแผนงาน
  ชป11.6: ร้อยละของงานการก่อสร้างงาน คันคูนํ้าตามแผนงาน
ชป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตาม แผนงาน
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปได้ตามแผน ชป13 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป14 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป15 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป16 : ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน
10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ชป17 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัด มวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อน การก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้ว เสร็จตามแผนงาน
ชป18 : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้นํ้าพื้นฐาน ที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นํ้าพื้นฐานแล้ว เสร็จตามแผนงาน
11. มีการรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ชป19 : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน์
12. มีการวางแผนและการดำเนินการบริการจัดการน้ำที่ดี ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทาน
  ชป20.1 : ประสิทธิภาพการชลประทานใน ฤดูฝน
  ชป20.2 : ประสิทธิภาพการชลประทานใน ฤดูแล้ง
13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน ชป21 : ร้อยละของการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
14. มีระเบียบและกฏหมายที่ทันสมัย ชป22 : ร้อยละของประกาศ คำสั่ง กฎ ระเบียบและกฎหมายที่ได้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ชป23 : ผลคะแนนจากคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ
ชป24 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน
16. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน ชป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard
ชป26 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่าน การประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กร คาดหวัง
ชป27 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
17. องค์กรมีการจัดการความรู้ ชป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)
18. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ชป29 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ
19. เครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ชป30 : ร้อยละของเครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ชป01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ชป02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ชป03 : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ชป04 : จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (ไร่)
ชป05 : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร)
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ ชป06 : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง
4. มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรในเขตจัดรูปที่ดิน ชป07 :จำนวนพื้นที่จัดรูปที่ดินที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ชป08 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ ชป09 : ร้อยละของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทานที่พอใจต่อการบริหารจัดการ
7. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ชป10 : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้มาตรฐาน
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน ชป11 : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารขบประทานที่แล้วเสร็จตามแผน
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปได้ตามแผน ชป13 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป14 : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป15 : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน
ชป16 : ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน
10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ชป17 : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชลสัมพันธ์ในระยะวาง
           โครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง
ชป18 : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
11. มีการรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ชป19 : จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
12. มีการวางแผนและการดำเนินการบริการจัดการน้ำที่ดี ชป20 : ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)
ชป21 : ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ)
13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน ชป22 : จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ
14. มีระเบียบและกฏหมายที่ทันสมัย ชป23 : จำนวนกฏ ระเบียบ และกฏหมายที่ได้รับการปรับปรุง
           แก้ไข (ฉบับ) ด้านการพัฒนาองค์กร
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ชป24 : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ชป25 : ผลคะแนนจาก PART
ชป26 : ผลคะแนนจาก PMQA
ชป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน
16. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน ชป28 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard
17. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ชป29 : ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
           สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ

แผนยุทธศาสตร์

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี

การนำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เทียบระหว่าง ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

คำรับรองปฎิบัติราชการ(กรม)

คำรับรองปฏิบัติราชการย้อนหลัง(เอกสาร) ในระดับกรม

รายงานคำรับรอง

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน