น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจของกรมชลประทาน

ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๑๖ เป้าประสงค์ ได้แก่

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจของกรมชลประทาน


" น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง "

- วิสัยทัศน์ชลประทาน

W WATER for all น้ำเพื่อสรรพสิ่ง

W Work hard ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

A Attitude มีความคิดสร้างสรรค์

T Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

E Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

R Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

- ค่านิยมชลประทาน

  • พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล

  • บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

  • เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ

  • ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

- พันธกิจชลประทาน

การพัฒนาแหล่งน้ำ
 

การบริหารจัดการน้ำ
 

การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ชลประทาน

เป้าประสงค์ชลประทาน

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๑๖ เป้าประสงค์ คือ

ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

๑. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
๒. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
๓. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ

ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ

๔. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
๖. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

๗. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
๘. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
๙. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
๑๐. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๑๑. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
๑๒. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
๑๓. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย

ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

๑๕. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
๑๖. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
๑๗. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

แผนยุทธศาสตร์

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี

การนำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เทียบระหว่าง ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

คำรับรองปฎิบัติราชการ(กรม)

คำรับรองปฏิบัติราชการย้อนหลัง(เอกสาร) ในระดับกรม

รายงานคำรับรอง

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน