คำรับรองปฎิบัติราชการ กรมชลประทาน

แบ่งเป็น คำรับรองปฎิบัติราชการระดับกรม และระดับสำนัก/กอง

ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๑๖ เป้าประสงค์ ได้แก่

คำรับรองปฎิบัติราชการ กรมชลประทาน


คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๙

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๖

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๕

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๔

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๓

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๒

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๑

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๕๐

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๔๙

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๔๘

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.๒๕๔๗

เอกสารคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ดาวโหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี

การนำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เทียบระหว่าง ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

คำรับรองปฎิบัติราชการ(กรม)

คำรับรองปฏิบัติราชการย้อนหลัง(เอกสาร) ในระดับกรม

รายงานคำรับรอง

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน