เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น   872,720 780,693 858,270 1,711,134 112,519.84 - 110,851.75 - 118,244.89 - 115,330.84 - 456,947.33 -

1. เป้าหมายการให้บรืการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ขยายพื้นที่ชลประทานไม่ น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ ชลประทานใหม่ (ไร่)

                                 

1.1 เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงานกรมชลประทาน

- ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ กรมชลประทานเพิ่มขึ้น

ผลผลิต : การจัดการ แหล่งน้ำ และพื้นที่ ชลประทาน

 

ไร่ 842,720 739,493 801,185 1,102,139 35,047.08 - 45,717.19 - 48,466.59 - 43,336.82 - 172,567.68 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) กิจกรรม : การจัดการ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อ ชุมชน/ชนบท ไร่ 156,000 43,193 132,034 455,632 20,102.34 - 25,371.69 - 28,269.71 - 23,812.95 - 97,556.70 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)   ล้าน ลบ.ม. 130.03 29.09 134.00 803.40                      

ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ ชนบทที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)

 

กิจกรรม : การจัดการ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อ ชุมชน/ชนบท แห่ง 681 921 991 559 14,944.74 - 20,345.50 - 20,196.88 - 19,523.87 - 75,010.99 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)   ไร่ 676,720 696,300 669,151 646,507                      
                                   
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

โครงการ : คลองสียัด

ไร่ 10,000       99.61 - - - - - - - 99.61 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการคลองสียัด ล้าน ลบ.ม.         99.61 - - - - - - - 99.61 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : เขื่อนแคว น้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ไร่         240.71 - - - - - - - 240.71 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการเขื่อนแคว น้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ล้าน ลบ.ม.         240.71 - - - - - - - 240.71 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : กิ่วคอหมา จ.ลำปาง ไร่ 20,000 19,000 10,000 24,200 405.49 - 400.67 - 341.26 - 476.35 - 1,623.77 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง ล้าน ลบ.ม.         405.49 - 400.67 - 341.26 - 476.35 - 1,623.77 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : พัฒนา ลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จ.สุราษฎรานี ไร่   22,200   51,780 752.10 - 709.34 - 364.47 - 343.26 - 2,169.17 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการพัมนาลุ่มน้ำ ตาปี – พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี ล้าน ลบ.ม.         752.10 - 709.34 - 364.47 - 343.26 - 2,169.17 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : เขื่อน ทดน้ำ ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ไร่     20,000 45,000 311.12 - 1,173.40 - 2,238.60 - 2,098.48 - 5,821.60 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการเขื่อนทดน้ำ ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ล้าน ลบ.ม.         311.12 - 1,173.40 - 2,238.60   2,098.48 - 5,821.60 -  
                                   
 
 

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : อ่างเก็บน้ำ คลองหลวง จ.ชลบุรี ไร่           -   -   -   -   - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำ ล้าน ลบ.ม.           -   -   -   -   -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)   ไร่           -   -   -   -   - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)   ล้าน ลบ.ม.           -   -   -   -   -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)   ไร่           -   -   -   -   - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)   ล้าน ลบ.ม.           -   -   -   -   -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)   ไร่           -   -   -   -   - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)   ล้าน ลบ.ม.           -   -   -   -   -  
                                   
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : ชลประ - ทานพิษณุโลกฝั่ง ซ้ายระยะที่ 2 จ.พิษณุโลก ไร่       340,800 470.300 - 809.60 - 1,731.19 - 2,488.70 - 5,499.82 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการชลประทาน พิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะ ที่ 2 จ.พิษณุโลก ล้าน ลบ.ม.         470.300 - 809.60 - 1,731.19 - 2,488.70 - 5,499.82 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : พัฒนา ลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ ไร่         - - 226.75 - 851.13 - 1,801.79 - 2,879.67 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ชีตอนบน จ.ชัยภูมิ ล้าน ลบ.ม.         - - 226.75 - 851.13 - 1,801.79 - 2,879.67 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : เขื่อน แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ไร่         - - 76.90 - 1,318.45 - 1,807.26 - 3,202.64 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ล้าน ลบ.ม.         - - 76.90 - 1,318.45 - 1,807.26 - 3,202.64 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : อ่างเก็บน้ำ คลองมะเดื่อ จ.นครนายก ไร่         - - - - - - 719.53 - 719.53 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองมะเดื่อ จ.นครนายก ล้าน ลบ.ม.         - - - - - - 719.53 - 719.53 -  
                                   
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : ท่าแซะ จ.ชุมพร ไร่         - - - - - - 104.48 - 104.48 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการท่าแซะ จ.ชุมพร ล้าน ลบ.ม.         - - - - - - 104.48 - 104.48 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ : พัฒนาลุ่ม น้ำยม จ.แพร่ ไร่         - - - - - - 596.35 - 596.35 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ยม จ.แพร่ ล้าน ลบ.ม.         - - - - - - 596.35 - 596.35 -  

1.2 เป้าหมายการใช้บริการ หน่อยงานกรมชลประทาน

-  ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

 

                               
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่บริหารจัดการน้ำ ผลผลิต : การจัดการ น้ำชลประทาน ล้านไร่ 24.32 24.52 24.79 25.10                      
ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่ เป้าหมาย - กิจกรรม : การ บริหารการส่งน้ำ  ระบายน้ำและบำรุง รักษาระบบ ชลประทาน ร้อยละ 100 100 100 100                      
  - กิจกรรม : การ ปรับปรุงระบบ ประทาน                                
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์/โครงการ ที่ดำเนินการ (แห่ง)

ผลผลิต : การ สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

- กิจกรรม : การ สนับสนุนแหล่งน้ำ

แห่ง

 

80 85 85 85 2,637.10 - 3,041.10 - 2,476.75 - 2,540.47 - 10,895.42 - กรมชลประทาน
              2,386.59 - 2,474.35   1,981.76   2,045.96   8,888.65    
  - กิจกรรม : การ สนับสนุนการพัฒนา           450.51 - 566.75 - 494.99 - 494.51 - 2,006.77 - กรมชลประทาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ ชลประทานที่ได้รับน้ำ  ต่อพื้นที่ เป้าหมาย (ร้อยละ) โครงการ : ปรับปรุง บำรุงรักษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการส่ง น้ำโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักาษามหาราช           337.62 - 402.00 - 490.35 - 199.13 - 1,429.10 -  
  - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการปรับปรุง บำรุงกษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการส่ง น้ำโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักาษามหาราช ร้อยละ 100 100 100 100 337.62 - 402.00 - 490.35 - 199.13 - 1,429.10 -  
ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมที่ ได้รับการจัด รูปที่ดินเพิ่มขึ้น (ไร่) กองทุนจัดรูปที่ดิน           620.00 - 900.00 - 1,100.00 - 1,100.00 - 3,720.00 - กรมชลประทาน
  - กิจกรรม : ดำเนิน การจัดรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ไร่ 41,570 50,000 50,000 50,000 620.00 - 900.00 - 1,100.00 - 1,100.00 - 3,720.00 -  

1.3 เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงานกรมชลประทาน

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำโดยการผันน้ำและ กระจายน้ำ

                                 
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุน ที่เพิ่มให้อ่างฯ(ล้าน ลบ.ม./ปี) โครงการ : ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวัน ออก-อ่างฯบางพระ จังหวัดชลบุรี   70       1,761.53 - 1,288.59 - - - - - 3,050.12 - กรมชลประทาน
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
  - กิจกรรม : การ สนับสนุนแหล่งน้ำ           1,761.53 - 1,288.59 - - - - - 3,050.12 - กรมชลประทาน
  โครงการ : ก่อสร้าง โครงการผันน้ำจาก พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก-อ่างฯ บางพระ จังหวัดชลบุรี                                
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุน ที่เพิ่มให้อ่างฯ(ล้าน ลบ.ม./ปี) โครงการ : ผันน้ำจาก พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ จังหวัดระยอง ล้าน ลบ.ม./ป   70     1,355.03 - 1,316.43 - - - - - 2,671.46 - กรมชลประทาน
  - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการผันน้ำจาก พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำ จังหวัดระยอง ร้อยละ         1,355.03 - 1,316.43 - - - - - 2,671.46 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุน ที่เพิ่มให้อ่างฯ(ล้าน ลบ.ม./ปี) โครงการ : เพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บ น้ำเขื่อนแม่กวงอุดม ธารา จังหวัดเชียงใหม ล้าน ลบ.ม./ป         2,962.62 - 2,395.54 - 2,452.60 - 2,477.71 - 10,238.46 - กรมชลประทาน
  - กิจกรรม : ก่อสร้าง โครงการ เพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บ น้ำเขื่อนแม่กวงอุดม ธารา จังหวัดเชียงใหม           2,962.62 - 2,395.54 - 2,452.60 - 2,477.71 - 10,238.46 -  

1.4 เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงานกรมชลประทาน

- ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่อง จากภัยอันเกิดจากน้ำ

                                 
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ล้านไร่) ผลผลิต : การป้องกัน และบรรเทาภัยจาก น้ำ ล้านไร 1.71 0.53 0.89 0.58 24,902.81 - 15,543.60 - 17,588.47 - 15,717.30 - 73,952.18 - กรมชลประทาน
 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ -

กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วย นับ 55 56 57 58 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม.
  -กิจกรรม : ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ           24,902.81 - 15,643.60 - 17,688.47 - 15,717.30 - 73,962.18 -  
ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) โครงการ : บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผน ระยะที่ 2) ไร่   52,000     1,219.23 - 743.14 - 382.64 - - - 2,345.00 - กรมชลประทาน
  -กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)           1,219.23 - 743.14 - 382.64 - 596.35 - 2,345.00 -  
    .