• ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ SELECT * FROM aof_test WHERE id= 1
    Table 'zadmin_pmqa-div_test.aof_test' doesn't exist in engine