กรมชลประทาน งานเพื่อ แผ่นดินไทย

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการคิด เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน ๑๖ เป้าประสงค์ ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี

การนำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เทียบระหว่าง ปีงบประมาณ/แหล่งเงิน

คำรับรองปฎิบัติราชการ(กรม)

คำรับรองปฏิบัติราชการย้อนหลัง(เอกสาร) ในระดับกรม

รายงานคำรับรอง

แบ่งเป็น ๓ มิติ และเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ พุธศักราช ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

รายงานระดับตัวชี้วัด

พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล | บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ | ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

  • รายงานสัดส่วนประมาณรายจ่ายประจำปี

    รายงานสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  • รายงานสัดส่วนประมาณรายจ่ายประจำปี

    รายงานสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่านิยม RID

W ATER for all น้ำเพื่อสรรพสิ่ง | W ork hard ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน | A ttitude มีความคิดสร้างสรรค์
T eamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน | E thics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | R elationship มีความผูกพันและสามัคคี